Sl.No. Name Designation Address Phone No. 
1. Sri Uma Shankar President Gwal Toli Jhansi 9415055834
2. Sri Ashok Ku Srivastava Vic President 719 Gandhi Nagar Lalitpur 9451265399
3. Sri Ajay Srivastava Secretary 417 Gandhi Nagar Lalitpur 9415508904
4. Sri Dharmraj Yadev Dy Secretary Gandhi Nagar Lalitpur 9452252100
5. Sri Raman Sharma Treasurer 591 Gandhi Nagar Lalitpur 9415508181
6. Smt Sushma Srivastava Member 718 Gandhi Nagar Lalitpur 9450037306 (Anil Srivastava)
7. Sri Harihar Sharan Member Near Tahshil Jhansi 9415067398
8. Smt Meera Sahariya Member Kanshiram Aavas, Govind Nagar Lalitpur  
9. Smt Ramko Sahariya Member Village Kala Pahad Lalitpur
10. Sri Rajendra Singh Bisht   Member Jankipuram  Lucknow 9450024131
11. Sri Sudheer Jain Member Gandhi Nagar Lalitpur 9450504350